Lean-johtamisen osa-alue

Lean-filosofian mukainen tuottavuuden kehittäminen nojaa vahvasti johdon ja henkilöstön hyvään yhteistyöhön. Keskeisiä ajatuksia ovat valmentava johtaminen sekä esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen.

Kehittämisen tuloksena prosessien virtaus paranee, toimintatavat pystytään vakioimaan ja asiakkaan kokema arvo lisääntyy. Erilaisten Lean-työkalujen avulla voidaan maastouttaa kehittämistyötä organisaation eri tasoille.

Osa-alue sisältää seuraavat analyysit ja valmennukset:

Lean-johtaminen (moduuli 1)

Nykytilan analysointi ja tavoitteiden määrittely (1.1)

Tässä arvioinnissa Lean-asiantuntija haastattelee organisaation eri tahot, jotta saataisiin kuva yrityksen tilaus- ja toimitusprosessin sujuvuudesta ja virtauksesta. Tavoitteena on löytää tuotannon sujumisen esteet ja pullonkaulat.

Henkilöhaastattelut tehdään tilaus- ja toimitusprosessin eri vaiheista, joita ovat mm. myynti, materiaalihankinta, suunnittelu, tuotanto ja laadun varmistus. Haastateltavina ovat mm. tuotannon esimiehet, tehdashenkilöiden edustajat ja yrityksen johto. Haastattelujen jälkeen Lean-asiantuntija laatii raportin tuloksista.

Lean-ajattelun ja johtamisen periaatteet (1.2)

Koulutuksen tarkoituksena on saada henkilöstö ymmärtämään, mitä Lean-filosofialla tarkoitetaan ja miten henkilöstö otetaan mukaan kehitystyöhön ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteena on myös havaita, mitä hukka ja hukkatyö tarkoittavat päivittäisessä työssä. Henkilöstön sitoutuminen vaatii yrityksen johdolta erityistä aktiivisuutta, tukea ja läsnäoloa.

Koulutuspäivän aikana perehdytään Lean-filosofian lisäksi johtamiseen, Lean-työkaluihin ja niiden käytön sovellutuksiin. Koulutus on tarkoitettu laajasti yrityksen koko henkilöstölle. Koulutuksen vetäjänä toimii Lean-asiantuntija.

Valmentava johtaminen (1.3)

Tämän valmennuksen sisältö määritellään myöhemmin.

Lean-työkalut (moduuli 2)

6S-työkalu (2.1)

6S-työkalulla kehitetään yrityksen siisteyttä, järjestystä ja työturvallisuutta. Tarkoituksena on myös työohjeiden ja -pisteiden standardointi. Yleensä 6S-työkalua käytetään ensi askeleena Lean-polulla. Sen avulla organisaatiossa opitaan kurinalaista käyttäytymistä, joka on välttämätöntä vaativampien hankkeiden läpiviemiseksi.

Valmennuksen tarkoituksena on ottaa 6S-työkalu käyttöön yrityksessä Lean- asiantuntijan ohjauksessa.

Jatkuva parantaminen (2.2)

Koulutuspäivän aikana osallistujia valmennetaan jatkuvaan parantamiseen sekä Kaizen-kehitysryhmätyön ja ongelmanratkaisumenetelmien käyttöön.

Tarkoituksena on teoriaosion jälkeen valita tuotantoprosessista joitakin kehityskohteiksi soveltuvia ongelmakohtia, joita koulutukseen osallistujat ratkovat ”kehitysryhmässä”. Tavoitteena on löytää ongelmien syyt ja ehdottaa toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Koulutuksessa harjoitellaan eri ongelmanratkaisutekniikoiden käyttöä.

Arvovirta-analyysi (2.3)

Arvovirta-analyysia (VSM) käytetään tuotteen virtauksen esteiden ja hukkatyön tunnistamiseen. Arvovirralla tarkoitetaan tuotteen valmistusprosessiin liittyvien materiaali-, tuote- ja informaatiovirtojen kulkua.

Koulutuspäivän tavoitteena on tutustuttaa osallistujat VSM:n perusteisiin ja harjoitella käytännössä yrityksen jonkin prosessin tai prosessin osan arvovirtakuvauksen rakentamista. VSM:n avulla kuvataan prosessin nykyinen virtaus, minkä jälkeen määritetään uusi tavoiteltava tila ja esitetään keinot tavoitetilaan pääsemiseksi.

Koulutuspäivä antaa osallistujille kipinän jatkaa arvovirta-analyysien tekemistä.

Luova ongelmanratkaisu (2.4)

Valmennuksen sisältö määritellään myöhemmin.

Työmenetelmien kehittäminen ja standardointi (2.5)

Havainnointitutkimuksella etsitään tuotantoprosessista kehityskohteita hukkatyön poistamiseksi ja toiminnan laadun kehittämiseksi. Kun koulutus tapahtuu omalla työpaikalla, voidaan osallistujien havaitsemiin kehityskohteisiin tarttua heti. Oppiminen ja soveltaminen käytäntöön tapahtuvat samanaikaisesti.

Koulutuksen aikana oppilaat tekevät havainnointitutkimuksen kouluttajan ohjauksessa. Oppilaat esittelevät tutkimustuloksensa ja havaitsemansa kehitys- ja parannusehdotukset. Tehdyn havainnointitutkimuksen perusteella standardoidaan työmenetelmä, jota voidaan edelleen jatkokehittää. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat osaavat suorittaa itsenäisesti havainnointitutkimuksia sekä standardoida ja kehittää työmenetelmiä.

Lean-periaatteet käytännössä (2.6)

Valmennuksen sisältö koostuu päivän harjoitteesta, jossa päästään käytännössä kokeilemaan Lean-periaatteiden soveltamista kokoonpanotehtävissä.

Layout-suunnittelun perusteet ja työpaikan ergonomia (2.7)

Layout-suunnittelulla tarkoitetaan tuotantojärjestelmän osien kuten koneiden, laitteiden ja työpisteiden sijoittelua. Suunnittelun avulla pyritään tekemään valmistusprosessista mahdollisimman virtaviivainen.

Koulutuspäivän aikana perehdytään layout-suunnittelun perusteisiin. Layout-suunnittelu on oiva tapa ottaa myös tehdashenkilöt mukaan kehittämään oman työpisteen ja alueen toimintaa. Päivän aikana jalkaudutaan tehdaslattialle tarkastelemaan jonkin valitun työkohteen layoutin toimivuutta.

Työpaikan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös ergonomiset lähtökohdat. Lean-ajattelu toteutuu, kun poistetaan mm. turhat, vaikeat ja raskaat työliikkeet. Koulutus antaa valmiuksia ergonomiseen työpaikkasuunnitteluun.