Yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen osa-alue

Yhteistoiminnan tarkoituksena on kehittää yritystoimintaa. Erilaisissa tilanteissa tarvitaan eritasoista yhteistoimintaa. Se on myös jokapäiväistä avointa vuorovaikutusta. Paikallinen sopiminen on osa yhteistoimintaa.

Yhteistoiminnan kehittäminen (moduuli 3)

Yhteistoiminnan tasomittaus (3.1)

Tuottavuutta yhdessä -ohjelma alkaa kaikissa mukaan lähtevissä yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n kehittämällä yhteistoiminnan tasomittauksella. Kyse on sähköisesti tehtävästä kyselystä.

Kyselyn perusteella työpaikalla voidaan määrittää suuntaa-antavasti yhteistoiminnan taso ja saada keskustelujen pohjaksi tietoa, mikä on osapuolten näkemys keskeisistä yhteistoimintaan ja paikalliseen sopimiseen vaikuttavista tekijöistä.

Yhteistoiminnan tasomittari muodostuu seuraavista tekijöistä:

1. Liiketaloudelliset tavoitteet
2. Tuottavuuden kehittäminen yhteistoiminnassa
3. Tavoitteiden toteuttaminen
4. Luottamus ja vastavuoroisuus
5. Johtamis- ja organisaatiokäytännöt
6. Paikallinen sopiminen

Tasomittauksen arviointi ja tavoiteasetanta (3.1 a)

Tämä valmennus sisältää tilaisuuden, jossa käydään läpi tulokset yrityksessä tehdystä yhteistoiminnan tasomittauksesta. Lisäksi määritellään kehitystavoitteet organisaatiopsykologin ja liittojen edustajien ohjaamana.

Tilaisuus kestää muutaman tunnin, ja se pidetään työpaikalla. Tilaisuuteen osallistuvat sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat. Myös yritysjohdon osallistuminen on tarpeellista.

Valmennuspäivä tasomittauksen pohjalta (3.1 b)

Tämä valmennus on vaihtoehtoinen malli arvioida ja päättää, mikä on yrityksen yhteistoiminnan nykytila ja mitä toimia tarvitaan yhteistoiminnan tai laajemminkin toiminnan parantamiseksi. Tässäkin lähtökohtana on yrityksessä tehty yhteistoiminnan tasomittaus, mutta kirjallista kyselyä täydennetään mm. ryhmätöillä.

Yrityksessä järjestetään päivän mittainen tilaisuus, jossa kehittämistarpeita ratkotaan yksilö- ja ryhmätyönä organisaatiopsykologin ja liittojen edustajien ohjaamana. Tavoitteena on systemaattinen ja luova ongelmanratkaisuprosessi, jossa haetaan parasta mahdollista näkemystä osallistujien tiedoista ja kokemuksista.

Osallistujina tilaisuudessa ovat yrityksen johto, esimiehet, luottamusmiehet ja työntekijät. Valmennuksesta saadaan paras tulos, kun ohjaajat, yrityksen edustaja ja pääluottamusmies valmistelevat tilaisuuden huolellisesti. Kehityshankkeiden etenemistä seurataan mahdollisissa erikseen sovittavissa palautepäivissä.

Paikallisen sopimisen kehittäminen (moduuli 4)

Paikallinen sopiminen on työyhteisön toimintatapa, jolla tarpeeseen perustuen määritellään työehdot yrityskohtaisesti toiminnan joustavuutta ja työhyvinvointia lisäten. Työehtosopimukseen sisältyy muutamia merkittäviä yrityksen tuottavuutta ja kilpailuasemaa parantavia paikallisesti sovittavia asioita ja asiaryhmiä.

Tuottavuusohjelman osaksi on otettu sopiminen palkkaukseen, työaikoihin ja työkomennuksiin liittyvistä asioista. Kaksi valmennuksista antaa yleisemmin eväitä paikalliseen sopimiseen. Yrityksille on tarjolla seuraavia valmennuksia:

Työehtosopimuksen mukainen neuvottelujärjestelmä entistä toimivammaksi (4.1)

Paikallinen neuvottelujärjestelmä on väline, jonka avulla harjoitetaan yhteistoimintaa, sovitaan paikallisesti ja ratkotaan erimielisyyksiä.

Neuvottelujärjestelmä palvelee yritystä ja henkilöstöä, kun sitä hyödynnetään vastuullisesti tuottavuuden, toiminnan ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Lisääntyvä vastuunkanto näkyy myös kiistojen paikallisessa ratkaisemisessa. Toimiva neuvottelujärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu useista toimijoihin, rakenteisiin ja kulttuuriin liittyvistä osatekijöistä.

Tässä yrityskohtaisessa, keskusteluihin pohjautuvassa valmennuksessa analysoidaan paikallisen neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja asetetaan sen parantamiselle tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat. Valmennus kestää joko puoli päivää tai koko päivän. Valmentajina toimivat liittojen edustajat. Valmennus on tarkoitettu työpaikan neuvotteluvastuussa oleville työnantaja- ja työntekijäedustajille.

Eväitä paikalliseen sopimiseen (4.2)

Paikallinen sopiminen on pitkäjänteinen valinta, jota edistetään parhaiten pienin askelin. Aiemmilla kokemuksilla on iso merkitys. Parhaiten paikallisen sopimisen oppii tekemällä.

Paikallisella sopimisella tavoitellaan yhteistä etua, mikä voi perustua vain yhteisiin tavoitteisiin. Työyhteisön toimintakulttuurin tulee edistää jatkuvaa kehittämistä ja muutosvalmiutta. Hyvä yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen eivät syrjäytä liikkeen- ja työnjohtovaltaa, vaan ne tukevat johtamista.

Paikallinen sopiminen edellyttää tietoa, mistä voi sopia ja mistä ei kannata sopia. On hiottava neuvottelutaitoja ja sopimustekniikkaa sekä kehitettävä neuvottelusuhteita ja luottamuksen perustana olevaa luotettavuutta.

Tässä puolen päivän tai koko päivän valmennuksessa paneudutaan liittojen edustajien myötävaikutuksella edellä kuvattuihin paikallisen sopimisen peruspilareihin. Valmennus on tarkoitettu työpaikalla neuvotteluvastuussa oleville työnantaja- ja työntekijäedustajille.

Kannustava palkitseminen (moduuli 5)

Kannustava ja kannattava palkkaus perustuu yrityksen strategiaan ja sitä tukevaan palkkapolitiikkaan. Palkkausjärjestelmät toimivat tehokkaasti, kun ne sopivat yhteen yritystoiminnan kokonaisuuden ja sen tavoitteiden kanssa. Palkkausjärjestelmiä on myös kehitettävä ja ylläpidettävä vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Yrityksellä on käytettävissään erilaisia yhdistelmiä erilaisista palkitsemistavoista. Palkitsemisen perustana on kannustava palkkaus, jota täydennetään muilla rahallisilla sekä aineettomilla palkitsemistavoilla. Palkkaus on kannustavaa, kun henkilöllä on mahdollisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa palkkaansa. Kannustavuuden edellytyksenä on myös, että palkkaperusteet tunnetaan ja ymmärretään.

Kannustavan palkitsemisen moduuliin sisältyy yleistä koulutusta ja valmennusta palkkarakenteesta, kannustavista palkitsemistavoista ja osaamispohjaisesta palkkausjärjestelmästä. Moduuliin sisältyy myös osio, jossa käydään läpi tessin mukaisen paikallisen palkkaratkaisun onnistumisen edellytyksiä. Yrityskohtaiseen tarpeeseen perustuvia palkkausjärjestelmiä konsultoidaan paikallisesti. Moduulin alussa tehdään nykytila-analyysi ja tavoiteasetanta.

Joustavat työaikajärjestelyt (moduuli 6)

Toimiville työaikajärjestelyille on ominaista, että

• ne ovat asiakkaan ja henkilöstön tarpeita vastaavia
• ne ovat monipuolisia ja joustavia eli töitä tehdään silloin kun niitä on
• ne ovat taloudellisesti tehokkaita
• henkilöstö on osallistunut tavoitteiden asettamiseen, jolloin niiden ymmärrys ja hyväksyntä ovat vahvoja
• niitä noudatetaan ilman perusteettomia poikkeuksia

Joustavat työaikajärjestelyt -moduuliin sisältyy yleistä koulutusta työaikamääräyksistä ja niihin liittyvistä toisin sopimisen mahdollisuuksista, työaikajärjestelyjen suunnittelusta ja kuormittavuuden arvioinnista. Yrityskohtaiseen tarpeeseen perustuvia työaikamalleja konsultoidaan paikallisesti. Moduulin alussa suoritetaan nykytila-analyysi ja tavoiteasetanta.

Toimivat matkatyökäytännöt (moduuli 7)

Paikallisesti sovittavalla matkustussäännöllä pyritään yhteensovittamaan joustavuus, kilpailukyvyn vaatimukset sekä työntekijöille kuuluvat oikeudenmukaiset korvaukset. Moduuliin sisältyy nykytila-analyysi ja tavoiteasetanta sekä työehtosopimuksen mukaisten matkatyömääräyksien läpikäynti ja yrityskohtainen konsultointi matkustussäännöstä sopimiseksi.